Uvod u industrijski dizajn

Aktivnosti u procesu kreiranja novih i modifikovanja postojećih proizvoda koje se odnose
na zadovoljenje estetskih, ergonomskih i ekonomskih zahtijeva i principa, predstavljaju
zadtak industrijskog dizajna.

Dizajn treba da uspostavi harmoničan odnos izmedju vizualnih, prostornih elemenata
proizvoda i okoline, kao i ličnosti koja ga koristi.
Proizvod mora biti oblikovan tako da ima:
􀂉 estetski nivo
􀂉 da je funkcionalan,
􀂉 da je jednostavan za rukovanje,
􀂉 da je siguran u eksploataciji,
􀂉 da ima prihvatljivu cijenu idr.
Dizajn ima veliki uticaj na osnovne karakteristike proizvoda:
􀂉 spoljašnji oblik,
􀂉 konstrukciju,
􀂉 vrstu materijala od koga je napravljen
􀂉 boju,
􀂉 način pakovanja idr.

Takodje, dizajn ima veliki uticaj na izbor tehnokloškog procesa, odnosno na metode
obrade u procesu izrade i oblikovanja proizvoda. Dizajn mora da uzme u obzir i vodi
računa o odgovarajućim nacionalnim i medjunarodnim standardima, propisim i zakonima.
Termin dizajn potiče iz engleskog jezika (design); disegno (italijanski), diseno (španski),
dessin (francuski). Dizajn znači, crtež, nacrt, uzorak ili projekat. Dizajn se koristi kao
zamijena za: tehničku estetiku, industrijsku estetiku, industrijsko obliokovanje,
modelarstvo i dr. Ovi termini nisu prikladne zamijene za “dizajn” jer ne objašnjavju njegov
pojam i suštinu na cijelovit način.
dizajn
Tehnička estetika odnosi se na estetiku tehničkih prizvoda. Industrijsko oblikovanje odnosi
se na aktivnosti za stvaranje oblika proizvoda. Treba prihvatiti riječ dizajn, jer na najbolji
način odražava pojam i suštinu discipline o kojo je riječ. Dizajn se danas široko koristi i u
maloj privredi pa se može izbaciti i riječ “industrijski”.

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.