Dizajn kao simbol

Po definiciji, sistem predstavlja jednu koherentnu cijelinu, a dijelovi te cijeline, koji su
medjusobno povezani i zavisni, nazivaju se podsistemima. Savremeni dizajn najveći dio
svojih aktivnosti ostvaruje u okviru preduzeća. Preduzeće se posmatra kao sistem i to
ekonomski, organizacioni, proizvodno – poslovni, otvoreni i dinamični. Preduzeće kao
sistem ima svoje podsisteme:
1. proizvodnja,
2. tehnička proprema proizvodnje,
3. marketing aktivnosti,
4. dizajn,istraživačko – razvojne aktivnosti, financije,
5. opšte, pravne i kadrovske aktivnosti i dr.

Dizajn je podsistem savremenog proizvodnog preduzeća. Podsistemi su u stalnoj
interakciji. Svaki podsistem se može unaprijediti tako da se dizajn može posmatrati kao
cijelina za sebe, odnosno kao poseban sistem.Dizajn je sam po sebi sistem samo kada je
organizovan van preduzeća (institut, dizajn centar, dizajn biro itd.). Tretman dizajna kao
sistema treba da rezultira unaprijedjenjem procesa dizajniranja i razvojem proizvoda koji u
tom procesu nastaju. Takodje, tretman dizajna kao sistema, odnosno podsistema ima uticaj
na poslovne interse preduzeća, zadovoljavanje potrošača i prosperitet društva u cijelini.
Preduzeće ne može funkcionisati bez dizajna kao podsistema. Preduzeća bez dizajna imaju
male izglede za uspjeh. U funkcionisanju preduzeće je usmjereno ka svom glavnom
poslovnom cilju – profitu. Slikovito rečeno, tržište se može posmatrati kao uzburkani
okean, preduzeće kao brod koji se bori protiv talasa – konkurencije, a profit kao luka u
daljini kojoj brod strijemi. Glavni kormilar (preduzeća) je dizajn u sadejstvu marketinga,
jer ova dva podsistema definišu kako i na koji način doći do cilja – profita.
Preduzeće mora stalno funkcionisati – raditi. Osnova za uspješno funkcionisanje preduzeća
jeste stalno dizajniranje novih i usavršavanje postojećih proizvoda. Ti proizvodi moraju u
tehničko – funkcionalnom, estetskom, ekonomskom i ergonomskom smislu biti
superiorniji od konkurentskih proizvoda. Funkcionisanje preduzeća izuzetno zavisi od
dizajna, te se on smatra važnom funkcijom. Dizajn se može posmatrati, izučavati i
unaprijedjivati kao specifična funkcija u preduzeću.

4
Kroz mnoštvo aktivnosti, dizajn stvara proizvode, nove ili usavršene. Svi poslovni zadaci
koje obavlja dizajner su tipični, a tok dizajniranja proizvoda (redoslijed i trajanje faza)
naziva se proces dizajniranja. Ovaj proces ima više faza, npr. materijalizovanje proizvoda,
gdje se on kreira, konstituiše i izradjuje kao prototip. Aktivnosti dizajna u kvantitativnom i
kvalitativnom smislu su specifične i različite od aktivnosti drugih podsistema u preduzeću.
Dizajn se mora optimalno organizovati u preduzeću i mora biti efikasan u dizajniranju
proizvoda.
Dizajniranje u preduzeću mora se precizno definusati i razdvojiti od djelovanja drugih
podsistema. Sam dizajn u teoriji i praksi se posmatra i izučava kao specifični skup
aktivnosti. Svi podsistemi u preduzeću su medjusobno zavisni, pa je sistem stabilan ako je
to slučaj i sa svakim njegovim podsistemom. Da bi podsistemi preduzeća mogli
sinhronizovano i uspješno funkcionisati, potrebno je da su jasno organizaciono definisani,
Drugim riječima, svaki podsistem kao organizacioni dio preduzeća mora imati definisane
obaveze i nadležnosti u odnosu na druge podsisteme, Takodje, dizajn kao podsistem
preduzeća, i kao stvaralačka disciplina, funkcija i skup aktivnosti, mora biti posebno
organizaciono usrtojen u preduzeću.
Dizajn u preduzeću ima različite nazive: sektor, služba, projektantsko odjeljenje,
konstrukcioni biro, prototipsko odjeljenje, projektantski biro, modelarnica i dr. Dizajn se
organizuje kao posebna cijelina u preduzeću, da bi mu se:
1. jasno definisale aktivnosti i odgovornosti u stvaranju i razvoju proizvoda,
2. definisali oblici saradnje sa drugim podsistemima,
3. obezbijedio i uredio prostor, sa opremom, mašinama, uredjejima i sl.,
4. formirao stručni tim dizajnera i saradnika na čelu sa glavnim menadjerom i dr.
Dizajn se moze posmatrati, izučavati i unaprijedjivati kao posebna cijelina u preduzeću.
Takodje, dizajn je i po definiciji vazna oblast menadjmenta.

Add a Comment

Your email address will not be published.